Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Med Store oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Med Store i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

Sklep internetowy Med Store funkcjonuje pod adresem internetowym www.curetape.com/pl-pl/
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż z ramienia firmy MED STORE Katarzyna Burdacka z siedzibą przy os. Dywizjonu 303 5/161, 31-871 Kraków, NIP: 6751666530

Dane kontaktowo-informacyjne sklepu internetowego Med Store

W celach kontaktowych i zakupowych ze sklepem internetowym Med Store korzystać należy z danych podanych poniżej. Kontakt z obsługą Klienta jest możliwy w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Adres e-mail: info@med-store.pl
Numer telefonu: +48 579 820 277
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 16 1140 2004 0000 3602 7805 2512 mBank

Produkty

 1. Sklep Med Store prowadzi sprzedaż produktów przydatnych do pracy Fizjoterapeutów, stanowiących wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych oraz potrzebnych Pacjentom w toku podjętej rehabilitacji czy treningu, poprzez sklep internetowy, działający pod adresem www.med-store.pl Wszystkie produkty sklepu internetowego Med Store są fabrycznie nowe, a także wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie produkty sklepu Med Store zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

 

Kupujący

 1. Kupującym, zwanym dalej Klientem, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

Cena

 1. Wszystkie ceny sklepu internetowego Med Store, podane na stronie internetowej www.med-store.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w walucie: polski złoty (PLN). Podane ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu jej realizacji (patrz Dostawa). Ceną wiążącą dla obydwu stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu na stronie internetowej www.med-store.pl lub w wiadomości mailowej.

 

Zamówienia

 1. Zamówienie w sklepie internetowym Med Store można złożyć w następujący sposób:
  a) za pomocą systemu informatycznego sklepu internetowego, funkcjonującego na stronie www.med-store.pl
  b) za pomocą wiadomości e-mail wysłanej pod adres: sklep@med-store.pl Aby zrealizować zamówienie drogą mailową konieczne jest podanie imienia i nazwiska Klienta, adresu e-mail i telefonu Klienta, numeru NIP (w przypadku zakupu dokonanego na firmę), nazwy i ilości zamawianych produktów. Po złożeniu zamówienia drogą mailową wiążące jest potwierdzenie zamówienia przez sklep internetowy Med Store
  c) telefonicznie pod numerem: +48 666 468 969.
 2. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia zamówienia oraz dostępności towaru.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w dni robocze w ciągu max. 24 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym czasie w przypadku akceptacji zamówienia przez sklep internetowy Med Store, zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o przewidywanym terminie wysyłki towaru.
 4. W szczególnych przypadkach sklep internetowy Med Store zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie).

 

Płatność

 1. W sklepie internetowym Med Store obowiązują następujące metody płatności
  a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  b) płatność z wykorzystaniem serwisu PayU na zasadach ustalonych przez w/w serwis
  c) płatność przy odbiorze

Dowody zakupu

 1. Na wszystkie zamówione produkty w sklepie internetowym Med Store wystawiane są faktury sprzedażowe. Klient otrzymuje podpisany elektronicznie przez Sprzedawcę oryginał faktury, który wysyłany jest drogą mailową po zatwierdzeniu płatności.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ) Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie internetowej www.curetape.com/pl-pl/ lub adres e-mail używany do korespondencji ze sklepem internetowym Med Store. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

 

Dostawa i czas realizacji zamówienia

 1. W sklepie internetowym Med Store Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
  a) przesyłka kurierska – koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia
  b) przesyłka kurierska za pobraniem – koszt ustalany indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia
  c) przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt ustalany indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia
  d) odbiór osobisty – darmowy, ustalony telefonicznie lub mailowo
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych w zależności od zamówionego produktu i ilości. Sklep internetowy Med Store zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, po uprzednim poinformowaniu Klienta. W tym wypadku Klient ma prawo do akceptacji proponowanego terminu lub odstąpienia od umowy.

 

Umowa zawarta na odległość

 1. Umowa w sklepie Med Store zawarta jest z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (m.in. mail) do chwili zawarcia umowy włącznie.
 2. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia (również drogą mailową i telefoniczną), zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt. 4 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy sklepem internetowym Med Store a Klientem.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie wyznaczonym przez sklep internetowy Med Store
  b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, który dokonał zakupu jako konsument, tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość ze sklepem internetowym Med Store niezależnie od formy dostawy czy odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie do sklepu, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Klient powinien zwrócić towar w identycznym składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy Med Store na adres podany na stronie internetowej www.curetape.com/pl-pl/ Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 3. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki do Klienta zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. Gwarancja i reklamacja
 5. Produkty oferowane w sklepie internetowym Med Store są objęte gwarancją sklepu.
 6. Niezależnie od gwarancji sklepu, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
 7. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 8. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
  a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową
  b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten nalicza się na nowo w razie wymiany towaru
  c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy
  d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 9. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres sklepu internetowego Med Store. Adres zwrotów: os. Dywizjonu 303 5/161, 31-871 Kraków
 10. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) – w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 11. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
 12. W przypadku, gdy stroną kupującą nie jest konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego) 28. W przypadku, gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu Inne 29. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w sklepie internetowym Med Store urządzenie Klienta i oprogramowanie tego urządzenia powinny spełniać następujące wymagania: komputer lub dowolne urządzenie z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej, aktywne konto e-mail, włączona obsługa plików cookies. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych sklepu Med Store jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 13. Sklep internetowy Med Store nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane czynnikami niezależnymi od sklepu, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego Med Store z infrastrukturą techniczną Klienta.
 14. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 15. Sklep Med Store zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 16. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Med Store, tj. wszystkich podstronach adresu internetowego: www.med-store.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

Dane osobowe

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) 35.

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Katarzyna Burdacka, właściciel firmy Med Store z siedzibą przy os. Dywizjonu 303 5/161, 31-871 Kraków, tel.: +48 666 468 969, adres e-mail: info@med-store.pl
 2. Celem zbierania danych jest świadczenie sprzedaży oferowanych produktów. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usług handlowych firmy Med Store.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia/usługi przez firmę Med Store. W przypadku niepodania danych realizacja zamówień i usług będzie niemożliwa do wykonania.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wyjątek może stanowić przechowywanie zabezpieczonej kopii Państwa danych na serwerach usługodawców, które fizycznie mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, funkcjonowania konta użytkownika oraz archiwizowane w celach koniecznych i regulowanych przepisami prawa. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora
  b) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do żądania usunięcia danych. Wszelkie zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na dane adresowe Sprzedawcy, o których mowa w pkt. 35. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.